W dniu 1 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja Prawa bankowego. Zmiany, jakie wprowadza ustawa z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864), to przede wszystkim uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych (tzw. rachunków uśpionych) oraz określenie szeregu nowych obowiązków ciążących na Bankach. Zmieniono także przepisy regulujące rozwiązywanie umowy rachunku bankowego.

Oto najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ww. ustawa:

  • obowiązek poinformowania przez banki w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (banki zostały zobowiązane do wykonania tej czynności w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. ustawy),
  • w przypadku osoby fizycznej umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku (tzw. rachunek uśpiony), chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej została zawarta na oznaczony dłuższy niż 10 lat (art.56a, art.59a, art.59b Prawa bankowego),
  • zobowiązanie banków do przekazywania zbiorczej informacji posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku m. in. o rachunkach bankowych i zawartych umowach,
  • nałożenie na bank obowiązku prowadzenia centralnej informacji o rachunkach; ustawa dokładnie precyzuje sposób funkcjonowania centralnej informacji, tj. sposób udzielania informacji, zakres pobierania opłat za ww. informacje, komu mogą być udzielane i na jakich zasadach (art.92ba-92bd, art.105ust.1 pkt.1d, art.105 ust.1 pkt.1d, art.105b );
  • nałożenie na banki obowiązku informacyjnego wobec gminy ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku o śmierci posiadacza rachunku bądź tzw. uśpionym rachunku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.