4 listopada 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, czyli tzw. małą ustawę o innowacyjności, która zgodnie z przyjętymi założeniami ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jest ona podstawą do stworzenia docelowej ustawy w ostatecznej, dużo obszerniej wersji, regulującej w sposób kompleksowy przedmiotowe zagadnienia i wprowadzającej spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców.

Głównym celem ustawy jest zachęcenie polskich przedsiębiorców i naukowców do podejmowania działalności innowacyjnej  poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy chcą się zaangażować w badania naukowe, co zdaniem ustawodawcy  znacznie podwyższy pozycję Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności.

Nowe przepisy wprowadzają przede wszystkim dwukrotnie wyższy poziom ulg podatkowych z możliwością corocznego ich zwiększania w zależności od perspektyw budżetowych państwa,  całkowite zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki, możliwość odpisania od podatku kosztów uzyskania patentu przez małych i średnich przedsiębiorców oraz wydłużenie okresu, w trakcie którego istnieje możliwość odliczenia kosztów przeznaczanych na działalność B+R, z obecnych trzech do sześciu lat.

Przedmiotowa ustawa ma również na celu uproszczenie i odformalizowanie obowiązujących procedur dotyczących przede wszystkim nadawania naukowcom praw własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych przez nich badań.

Ponadto ustawodawca utworzył pakiet przepisów przewidujących zmiany nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla naukowców, uczelni i instytutów badawczych. Są to regulacje promujące bezpośrednie zatrudnianie naukowców w przedsiębiorstwach, przepisy wprowadzające dofinansowania dla uczelni i instytutów badawczych celem przeprowadzania regularnych szkoleń dla pracowników w zakresie prowadzenia rozmów dotyczących współpracy z przedsiębiorcami, a także zobligowanie uczelni i instytutów badawczych do wykorzystywania 0,5% otrzymywanych dotacji na komercjalizację badań i utrzymywanie potencjału badawczego.

Przedmiotowa ustawa w całości znosi dotychczasowe ograniczenie czasowe wynoszące 5 lat, w trakcie którego naukowcy mogli czerpać korzyści finansowe z komercjalizacji, co oznacza, iż od jej wejścia w życie każdy, kto prowadzi badania prowadzące do zwiększenia innowacyjności, będzie mógł w pełni czerpać korzyści finansowe z ich komercjalizacji w sposób nieograniczony czasowo.

Tzw. mała ustawa o innowacyjności jest pierwszym krokiem ułatwiającym współpracę nauki z przemysłem oraz ujednolicającym regulacje dotyczące rozwoju innowacyjnej gospodarki, co w przyszłości może mieć wpływ na podwyższenie pozycji Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii