Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają pracę nad zmianą zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego do działek komercyjnych na własność. Zmiany będą dotyczyć wszystkich osób posiadających lokale w budynkach wielorodzinnych. Z mocy prawa zostaną one uwłaszczone na gruncie, na którym stoi dom. Dzięki temu użytkownicy wieczyści nie będą zobowiązani do uiszczania corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, które podlegają – co pokazała praktyka – dość istotnym podwyżkom.

Projekt nowelizacji ustawy znajdzie zastosowanie wobec współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Na gruncie wspomnianej nowelizacji przekształcenie będzie odpłatne. Należność za przekształcenie będzie w podobnej wysokości co cykliczne opłaty uiszczane za użytkowanie wieczyste w wysokości obowiązującej na dzień przekształcenia, czyli w dniu wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2017r. Niewykluczona jest waloryzacja opłat z uwagi na długi okres ich uiszczenia. Projekt ustawy zakłada możliwość uiszczenia odpłatności jednorazowej. Kwota przekształcenia może zależeć od różnych czynników, np. od tego, jak długo było uiszczane wynagrodzenia za użytkowanie, od atrakcyjności gruntów oraz od wyceny wartości nieruchomości.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii