Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie dnia 28 listopada 2020 r. oraz zastępującym je rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu, które weszło w życie 2 grudnia 2020 r., modyfikacji uległy dotychczas obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem związane są z tzw. etapem odpowiedzialności, który planowo ma trwać od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. W zależności od sytuacji epidemicznej w tym okresie rząd będzie podejmował dalsze kroki, do których aktualnie zalicza:

 • etap stabilizacji”, który polegałby na powrocie do podziału kraju na trzy strefy – czerwoną, żółtą i zieloną i miałby obowiązywać najwcześniej od 28 grudnia 2020 r. – zależnie od aktualnej sytuacji,
 • kwarantanna narodowa”, rozwiązanie ostateczne i przewidziane na wypadek znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Powracając do zmian wprowadzonych w „etapie odpowiedzialności” i obowiązujących od dnia 28 listopada 2020 r., do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian można zaliczyć:

 • otwarcie w ścisłym reżimie sanitarnym sklepów w galeriach handlowych, które były zamknięte od dnia 7 listopada 2020 r.,
 • ograniczenie prowadzenia działalności hotelarskiej; przy czym hotele pozostają dostępne dla:
 1. gości przebywających w podróży służbowej,
 2. dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
 3. dla osób, które wykonują zawód medyczny – w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”,
 4. pacjentów oraz ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej (gdy konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla świadczenia opieki zdrowotnej),

Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych (hotele robotnicze lub hotele dla pracowników sezonowych).

Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego bądź konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, jest odpowiednio:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy albo podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 • pisemne oświadczenie gościa, o którym mowa w ust.2pkt2

Należy także wskazać, iż do dnia 27 grudnia 2020 r. zasadniczo obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, przy czym wyłączone z tego zakazu są spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe.

Jednocześnie wciąż pozostają aktualne ograniczenia w zakresie działalności m. in.:

 • basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
 • gastronomii prowadzonej w formie stacjonarnej,
 • sportowej, związanej z współzawodnictwem sportowym, zajęciami sportowymi i wydarzeniami sportowymi,
 • związanej z organizacją targów, wystaw, kongresów i konferencji.

Ponadto na podstawie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2020 r., zmianie uległa treść obowiązku zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2020 r.). Zmiana ta polega na tym, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów pracodawca może postanowić inaczej, a więc może znieść ten obowiązek.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.