7 stycznia 2022 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), zwane dalej: rozporządzeniem, które jeszcze bardziej skomplikowało proces rozliczania list płac.

Co ma na celu rozporządzenie MF?

W największym skrócie: celem rozporządzenia jest spowodowanie, aby zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

W oparciu o zapisy rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r., pracownicy będą otrzymywać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w tym akcie prawnym.
Oznacza to zatem, że pracodawcy mają teraz liczyć zaliczki według starych i nowych zasad. Jeśli korzystniejsze dla pracowników będzie zastosowanie starych regulacji, pracodawca czy zleceniodawca ma zastosować stare zasady, a brakujący podatek doliczyć w przyszłości

Rozporządzenie przewiduje  też możliwość rezygnacji ze stosowania rozporządzenia, jednak ww. możliwość nie będzie dla każdego podatnika

Komentarz prawny KIDP w przedmiocie rozporządzenia

Krajowa Izba Doradców Podatkowych, na swej stronie internetowej www.kidp.pl opublikowała opinię prawną z 9 stycznia 2022 r. w przedmiocie analizowanego rozporządzenia. Ww. opinia przede wszystkim zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny, argumentując ten fakt m.in. w ten sposób:

  • rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem przepisów Konstytucji RP, przepisów ustawowych, jak i zasad poprawnej legislacji. W zakresie w jakim jest ono niezgodne z przepisami ustawowymi, zgodnie z zasadą lex inferior non derogat legi superiori. brak jest możliwości jego zastosowania. Ze względu na brak jakiegokolwiek vacatio legis rozporządzenie w licznych przypadkach będzie dla płatników niemożliwe do zastosowanie w praktyce;
  • wydając rozporządzenie zamiast ugasić pożar, dolano oliwy do ognia. Wskazany akt normatywny spowoduje jeszcze większy chaos, nie tylko na gruncie prawnym, ale również informacyjnym. Ze względu na jego niezgodność z aktami wyższego rzędu a także niewykonalność wymaga on niezwłocznego uchylenia.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Omawiane rozporządzenie:

  • weszło w życie od 8 stycznia 2022 r. z mocą od 1 stycznia;
  • przesuwa pobór i wpłatę zaliczki z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS;
  • ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy PIT lub z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy PIT w wysokości nieprzekraczającej 12.800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów. 

Ma ono więc zastosowanie do wynagrodzeń wypłaconych po 1 stycznia 2022 r., których wysokość nie przekracza kwoty 12.800,00 zł. 

Stanowisko Ministerstwa Finansów:

Ministerstwo Finansów pomimo, zdaniem specjalistów, skorzystania z niekonstytucyjnych metod do wprowadzenia ww. zmian stoi na stanowisku, że przepisy rozporządzenia będą egzekwowane przez organy Państwowe, a co za tym idzie, Pracodawcy, którzy nie zastosują się do tych przepisów mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezgodne z rozporządzeniem naliczanie zaliczek na PIT. 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:
Wojciech Górski – aplikant adwokacki | Junior Associate

tel. 690 211 572
w.gorski@kancelarialebek.pl