Począwszy od 15 marca 2018 r. przedsiębiorcy muszą składać swoje sprawozdania finansowe za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdującym się pod linkiem: https://ekrs.ms.gov.pl/. Tym samym nie ma już możliwości składania sprawozdań w formie pisemnej.

W celu złożenia sprawozdania finansowego należy najpierw założyć konto na stronie internetowej portalu, do czego służy druga zakładka na stronie startowej – „S24 – Rejestracja spółki Inne wnioski”. Po rejestracji konta na ww. stronie należy wybrać trzecią zakładkę: „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, następnie „zaloguj się”. Po zalogowaniu należy kliknąć zakładkę „przygotowanie i składanie zgłoszeń”, następnie „dodaj zgłoszenie”. Portal będzie intuicyjnie wskazywał, jakie czynności należy wykonać w poszczególnych etapach, w tym poszczególne dokumenty, których złożenie jest wymagane.

Aby złożyć poszczególne dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe (wyłącznie w 2018 r.) należy je zeskanować do pliku PDF i następnie wgrać w odpowiednim miejscu (system ma ograniczenia pod względem wielkości pliku). Należy przy tym pamiętać o złożeniu na oryginalnej dokumentacji podpisów wymaganych ustawą o rachunkowości.

Autoryzacji (czyli swoistego podpisu) zarówno do założenia konta, jak i zgłoszenia sprawozdania można dokonać na dwa sposoby:

  • poprzez profil ePUAP albo
  • za pomocą podpisu elektronicznego.

Autoryzacji dokonać może, w zależności od rodzaju spółki, jedynie członek zarządu (spółki kapitałowe) lub uprawniony do reprezentacji wspólnik (spółki osobowe), posiadający nr PESEL (wpisany do KRS, co jest szczególnie istotne dla członków zarządu nieposiadających polskiego obywatelstwa). Co istotne, nie może tego zrobić pełnomocnik (np. radca prawny lub pracownik) ani prokurent.

Złożenie sprawozdania finansowego w 2018 r. w tradycyjnej formie papierowej (na formularzu) może wiązać się ze zwrotem wniosku.

Należy mieć na uwadze, że samo złożenie sprawozdania finansowego w ww. sposób (do Repozytorium Dokumentów Finansowych) jest bezpłatne. Istnieje jednak niezależna możliwość złożenia sprawozdania odpłatnie przez portal S24 (zakładka „S24 – Rejestracja spółki Inne wnioski”), co może być korzystniejsze dla członków zarządu, z których żaden nie posiada polskiego obywatelstwa oraz wpisanego do KRS nr PESEL.

Jednocześnie przestrzegamy przed funkcjonującymi na rynku przedsiębiorstwami komercyjnymi przesyłającymi oferty odpłatnego dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów oraz przesyłającymi niezasadne wezwania do zapłaty nawiązujące do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.