1 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy mające na celu ułatwienie i informatyzację prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto przypomnieć, że już od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwości rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. System S24), natomiast od 15 stycznia 2015 roku przepisy umożliwiają przedsiębiorcom przeprowadzenie rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej on-line, przy wykorzystaniu wzorca umowy. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2015 roku przez internet zarejestrowano ponad 30 tys. spółek (w tym 40% wszystkich rejestracji spółek z o.o. odbyło się za pomocą systemu teleinformatycznego).

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy uzyskają kolejne ułatwienia, polegające na możliwości dokonania określonych czynności, innych niż rejestracja spółki, przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Niestety, póki co, z udogodnień skorzystają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki jawnej lub spółki komandytowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Dla tych, którzy dokonali rejestracji spółki przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie S24, możliwe będzie dokonanie drogą elektroniczną m. in. następujących czynności:

  • przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki,
  • podjęcie przez wspólników uchwały o zmianie adresu spółki oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. (przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w systemie teleinformatycznym, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego – także wkładami niepieniężnymi),
  • zbycie przez wspólnika udziałów spółki z o.o.,
  • modyfikacja postanowień zmiennych umowy spółki oraz podjęcie innych uchwał według udostępnionych w systemie teleinformatycznym wzorców.

Do podjęcia wymienionych wyżej czynności poprzez system teleinformatyczny niezbędne będzie opatrzenie oświadczeń uprawnionych osób bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowe przepisy z pewnością przyspieszą postępowanie rejestrowe i zachęcą przedsiębiorców do zakładania i dokonywania zmian w rejestrze spółek poprzez system teleinformatyczny.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.