]Obowiązek złożenia dodatkowych dokumentów do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm (zwanego dalej „Regulaminem”)”, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie późnej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. dodatkowe dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające, że osoby, które składały w imieniu Beneficjenta wnioski o subwencje finansową były umocowane do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
 • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami, a co za tym idzie wymagane mogą być różne dokumenty:

 • W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta(np. członka zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej  reprezentacji  albo  osobę prowadzącą jednoosobową  działalność  działającą bezpośrednio  we  własnym   imieniu),   konieczne  jest przedłożenie:
 1. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta; albo
 2. Wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek  o  udzielenie  subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta;
 • W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. księgową posiadającą dostęp do bankowości elektronicznej, jednego z członków zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do łącznej reprezentacji, jednego ze wspólników spółki cywilnej), konieczne jest przedłożenie:
 1. pełnomocnictwa udzielonego każdej osobie, która składała oświadczenia w bankowości internetowej na  etapie zawierania  umowy  subwencji  finansowej(w  tym zakresie składania odwołań) przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania) wraz z informacją odpowiadającą odpisowi  aktualnemu z Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo wydruku z   Centralnej Ewidencji   i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo; albo
 2. oświadczenia retrospektywnego, na podstawie którego beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji  finansowej(w  tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo wydruku z   Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących oświadczenie retrospektywne.

Analizując powyższy obowiązek, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z § 11 ust. 11 Regulaminu beneficjent ma obowiązek przedłożyć do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające umocowanie (pełnomocnictwo; odpis aktualny z KRS, czy wydruk z CEiDG) oraz oświadczenie potwierdzające. Tym samym przepis ten zawiera w sobie koniunkcję, a więc wymaga przedłożenia obu tych dokumentów. Z kolei z informacji przedstawionej przez PFR wynika możliwość złożenia albo pełnomocnictwa albo informacji z KRS/CEiDG albo oświadczenia retrospektywnego. W kontekście tych wątpliwości wydaje się, iż najbezpieczniejszą opcją dla przedsiębiorców będzie składanie obu dokumentów, tj. dokumentu potwierdzającego umocowanie oraz oświadczenia.

Należy także zwrócić uwagę na poniższe informacje:

 • W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • Zasadniczo wymagane dokumenty mogą być złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Jednak pełnomocnictwo i oświadczenie wymagają formy szczególnej, tj.:
 • W stosunku do formy pisemnej – formy z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • W stosunku do formy elektronicznej – formy z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Wpływ przekształcenia spółki na finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR

Przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy finansowej, nie muszą mieć zgody Polskiego Funduszu Rozwoju na przeprowadzenie reorganizacji, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności. W przypadku takich przekształceń umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy.

Powyższe informacje zostały przekazane w „Komunikacie Polskiego  Funduszu  Rozwoju  S.A. w  sprawie przekazywania  Polskiemu  Funduszowi  Rozwoju  S.A.  informacji w  zakresie reorganizacji  podmiotowych  Beneficjentów  (przekształcenia,  połączenia, podziały) w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych” z dnia 31 sierpnia 2020 r., gdzie wskazano, że „jednocześnie  PFR  wskazuje,  że  przeprowadzenie  reorganizacji  skutkującej  sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR”.

Warto jednak zaznaczyć, że w pewnych wypadkach taka zgoda może być wymagana. Co do zasady dotyczy to głównie dużych firm. W przypadku bowiem finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.