7 lipca 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, wynoszącej 12 zł brutto, dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi, w tym samozatrudnionych, od dnia 1 stycznia 2017 r. Wysokość minimalnej stawki ma być corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku wzrośnie ona do 13  zł brutto.

Dotychczas ustawa określała zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącznie w stosunku do pracowników. Na gruncie wspomnianej nowelizacji także osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej będą miały zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia. Nie będzie ona jednak dotyczyła zleceniobiorcy, który samodzielnie ustala miejsce i czas realizacji zadań i któremu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Intencją ustawodawcy było zapewnienie gwarancyjnego charakteru wynagrodzenia również osobom, którym przysługuje wynagrodzenie za realizację wskazanych w ustawie umów cywilnoprawnych. W razie naruszenia nowych przepisów poprzez wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej pracodawca będzie podlegać karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, które do tej pory ograniczały się jedynie do nadzoru i kontroli stosowania przepisów prawa pracy. Ustawa rozszerza uprawnienia PIP w zakresie kontroli wysokości wynagrodzenia osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Projektowana ustawa uchyla ponadto art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którym „wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Uchylenie wskazanego przepisu zniesie zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Dodany został jednakże pkt 4, który określa, że przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, co będzie skutkowało zwiększeniem otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia.

Wskazane zmiany znajdą zastosowanie do umów zawartych od dnia jej wejścia w życie, a także do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu. Niektóre przepisy ustawy o charakterze dostosowawczym wejdą w życie z dniem 1 września 2016 r. W stosunku zaś do umów zawartych przed dniem 1 września 2016 r. projekt ustawy wprowadza przepisy umożliwiające stronom przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a także rozwiązanie umowy.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.