Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy spotykają się z wieloma problemami i utrudnieniami. Jednym z nich jest działalność podmiotów, które mają na celu  pozyskiwanie czy wręcz wyłudzanie pieniędzy od osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Już parę dni po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG przedsiębiorcy mogą spotkać się z korespondencją od firm, których nazwy mogą sugerować, że są związane z  Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej. Forma korespondencji również sprawia wrażenie pism pochodzących od urzędów. Wskazana korespondencja stanowi de facto oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez te firmy rejestrów. Wpisy do prywatnych rejestrów nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej i mogą mieć charakter jedynie informacyjny i reklamowy. Dodatkowo dokonanie takiego wpisu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat.

Należy wyraźnie podkreślić, że rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest obecnie bezpłatna, a co za tym idzie przedsiębiorcy nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek opłat z nią związanych.

Ponadto w ostatnim czasie wielu przedsiębiorców mogło zetknąć się z korespondencją mailową przesyłaną przez takie podmioty jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”. Wskazane podmioty rozsyłały wiadomości mailowe, z treści których wynikało, że przedsiębiorca nie zarejestrował się dotychczas w GIODO, a jest do tego prawnie zobligowany. Jak wskazywano w korespondencji mailowej, w razie braku zgłoszenia „GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daje nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.” Podawano również, że „w przypadku braku rejestracji, podmiot który rozsyłał korespondencję, o której mowa powyżej, zmuszony będzie do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.”

Do sprawy masowego rozsyłania korespondencji o wskazanej powyższej treści odniósł się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. W przedmiotowym komunikacie GIODO wskazał, że informacje zawarte w wiadomościach mailowych są nierzetelne, niezgodne  z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych czy ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1. W związku z tym to właśnie do podmiotów pełniących funkcje administratorów danych należy ocena, czy dane, których zbiór posiadają są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Wobec powyższego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w reagowaniu czy odpowiadaniu na wiadomości przesyłane od nieznanych podmiotów. Konieczne jest każdorazowe, szczegółowe analizowanie korespondencji zarówno przesyłanej drogą elektroniczną, jak i tradycyjną w celu uchronienia się przed podmiotami, których działanie może doprowadzić do poniesienia przez przedsiębiorców strat.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.