Czym jest ESG

ESG (environmental, social and corporate governance) to wskaźniki, w oparciu o które można tworzyć raporty i ratingi pozafinansowe przedsiębiorstw. Ich celem jest dostarczenie przede wszystkim inwestorom danych, dzięki którym możliwe jest planowanie i ocena inwestycji z uwzględnieniem parametrów takich jak środowisko naturalne (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G). Reasumując, ESG stanowią standard raportowania określonych, pozafinansowych informacji o przedsiębiorcy i jego wpływie na otoczenie.

Kryteria oceny ESG

Ocena organizacji pod kątem ESG (w formie raportu) stanowi informację o tym, jak działania przedsiębiorstwa w wymienionych obszarach przekładają się na zrównoważony rozwój:

  1. E (środowisko) – jest to kryterium, które ocenia się pod kątem wdrożenia i realizacji przez organizację polityki środowiskowej; pod uwagę brane są najczęściej elementy takie jak ślad węglowy, emisja zanieczyszczeń, zużycie energii, energia odnawialna, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami, emisja zanieczyszczeń;
  2. S (społeczna odpowiedzialność) – kryterium obejmuje relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W zakresie oceny relacji z pracownikami są to przede wszystkim kwestie poszanowania praw człowieka, przestrzegania warunków i bezpieczeństwa pracy, równouprawnienia, wdrożonych polityk antymobbingowych, a także inwestycje w kapitał ludzki. W zakresie relacji z udziałowcami na rynku (klientami, dostawcami, otoczeniem, czyli pozostałymi interesariuszami) brane są pod uwagę głównie polityki antykorupcyjne i informacyjne, ochrona danych osobowych, sposób kooperacji z klientami i dostawcami, a także relacje z lokalną społecznością.
  3. G (ład korporacyjny) – stanowi ocenę kryteriów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz wdrożonym ładem korporacyjnym. Analizowane są kwestie takie jak struktura organizacji, sposób zarządzania, poszanowanie praw udziałowców / akcjonariuszy czy realizacja obowiązków informacyjnych.

Po co wdrażać ESG

Coraz częściej inwestorzy, podejmując decyzje o kierunku dalszych inwestycji, wybierają te przedsięwzięcia, które opierają się na polityce zrównoważonego rozwoju. Są one bowiem identyfikowane jako bardziej innowacyjne i elastyczne w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wdrożenie strategii ESG nie tylko buduje wiarygodność firmy, ale i jej renomę jako podmiotu, dla którego pozafinansowe elementy w strukturze zarządzania są równie istotne, co finansowe.

Na kim ciążą obowiązki raportowania ESG

W Polsce aktem prawnym, który od 2017 r. reguluje ujawnianie informacji niefinansowych jest znowelizowana ustawa o rachunkowości, implementująca do polskiego prawodawstwa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Obecnie podmiotami zobowiązanymi do raportowania niefinansowego ESG są jednostki zainteresowania publicznego (m. in. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne).

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), która zastąpi dotychczasową. Ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r., po przyjęciu jej przez państwa członkowskie i implementacji do prawodawstwa krajowego.

Co istotne, dyrektywa CSRD znacząco poszerza katalog podmiotów, które będą objęte obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych. Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie spółki podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego Od 2026 r. obowiązek raportowania obejmie z kolei spółki notowane na rynku regulowanym, które zatrudniają powyżej 10 pracowników.