Taksonomia to potoczna nazwa nowych przepisów Unii Europejskiej, które mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Przepisy te przyznają dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo Taksonomia ma rozwiązać problem nieuzasadnionego twierdzenia przez niektóre podmioty, że ich działalność jest przyjazna środowisku, poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad.

Duże przedsiębiorstwa podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych (tzw. raportowanie pozafinansowe lub raportowanie ESG), przy czym obowiązek ten będzie stopniowo rozszerzany na coraz mniejsze przedsiębiorstwa. Taksonomia wymaga, aby w ramach ww. obowiązku zostały ujawnione m.in. udział procentowy ich obrotu pochodzący z produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo czy udział procentowy ich nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Z tych powodów możliwe jest na przykład, że część banków czy innych instytucji pożyczających pieniądze będzie chciała finansować działalności jedynie lub w znaczniej mierze zgodne z Taksonomią. Aby prowadzona działalność gospodarcza była zgoda z Taksonomią, przedsiębiorcy mogą wykorzystać m. in. odpowiednie gwarancje umowne czy carbon offset.

Gwarancje umowne

Coraz częściej w umowach między przedsiębiorcami zawiera się gwarancje pochodzenia towarów (w tym surowców czy półproduktów) z ekologicznych źródeł. Przykładem są umowy cPPA dotyczące zakup energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od wytwórcy. W ostatnim czasie zainteresowanie tego typu umowami w Polsce znacznie wzrasta, nawet pomimo występowania pewnych barier prawnych narzuconych przez polskiego ustawodawcę.

Carbon offset (carbon credits)

Działania z zakresu carbon offset/carbon credits polegają na nabyciu certyfikatów potwierdzających redukcję zanieczyszczeń. Rozwiązania tego typu są już oferowane przykładowo przez niektórych przewoźników lotniczych czy sieci stacji benzynowych. Oferują oni swoim klientom usługę, za dodatkową opłatą, w ramach której finansowany jest projekt carbon offset w wysokości odpowiadającej emisjom wytworzonym przez zakupione paliwo czy przelot. Podobne mechanizmy mogą być również wykorzystywane w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.

Powyższe narzędzia mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa albo ułatwić pozyskanie finansowania dla rozwoju działalności gospodarczej, warto więc już dziś mieć je na uwadze.