Od 1 stycznia 2016 r. tradycyjne zwolnienia lekarskie (L4) zostaną częściowo zastąpione przez elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Do dnia 31 grudnia 2017 r. lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia „papierowe” na dotychczasowych zasadach.  Od 1 stycznia 2018 r. wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

E-zwolnienia zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa nowelizująca”). Obecnie zwolnienia lekarskie są wystawiane wyłącznie w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA, z dwiema kopiami. Oryginał zaświadczenia w ciągu 7 dni od jego sporządzenia dostaje ZUS. Co do kopii – jedna zostaje u wystawcy zaświadczenia, drugą pracownik musi dostarczyć pracodawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z ustawą nowelizującą począwszy od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez organ rentowy. Lekarze uzyskają dostęp do danych i informacji dotyczących ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do sporządzenia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad chorym członkiem rodziny. Zaświadczenia lekarskie w formie papierowej będą jednak sporządzane w przypadku, gdy ich wystawienie w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe (np. podczas wizyt domowych lub w razie braku dostępu do internetu). Wystawiający taki dokument będzie miał 3 dni robocze na jego przekazanie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

E-zwolnienia ZUS będzie bezpłatnie udostępniał płatnikom składek na ich profilach informacyjnych nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie będzie wynikało, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekaże ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Otrzymany wydruk e-zwolnienia ubezpieczony ubiegający się o przyznanie świadczenia chorobowego będzie musiał dostarczyć nieposiadającemu profilu informacyjnego płatnikowi składek.

Do 31 grudnia 2015 r. płatnicy składek zatrudniający powyżej 5 osób są zobowiązani utworzyć profil informacyjny płatnika składek profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), dostępniej na stronie pue.zus.pl (art. 24 ust. 1 ustawy nowelizującej). Płatnicy zatrudniający poniżej 5 osób mogą dobrowolnie utworzyć profil na PUE.

Jeśli pracodawca nie będzie miał profilu na PUE, nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-zwolnienia. W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć swojemu pracodawcy.

Płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą do 31 grudnia 2015 r.  poinformować (w formie pisemnej) ubezpieczonych o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.