Od 8 września 2016 roku weszły zmiany w przepisach komorniczych umożliwiające m.in. elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, elektroniczną licytację nieruchomości i e-egzekucje.

Jednym z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych ostatnią nowelizacją postępowania egzekucyjnego jest możliwość prowadzenia elektronicznej licytacji ruchomości. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej zamieszczać się będzie publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej a także w systemie teleinformatycznym. Z uwagi na elektroniczny sposób jej prowadzenia nie będzie konieczna obecność licytanta w miejscu licytacji – a zatem będzie mogło w niej uczestniczyć szersze grono zainteresowanych.

Licytacja elektroniczna będzie możliwa tylko w przypadku odebrania ruchomości spod dozoru dłużnika. Dozór dłużnika polega na tym, że zajęte przez komornika ruchomości są oklejane specjalnymi znakami wskazującymi na zajęcie i pozostają pod obserwacją dozorcy, którym jest sam dłużnik. Może on ich używać zgodnie z ich przeznaczeniem, ale bez możliwości sprzedaży, a za zniszczenie lub ukrycie ruchomości grozi odpowiedzialność karna. W razie licytacji elektronicznej dłużnik będzie tracił dozór nad swoimi ruchomościami. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w przypadku ruchomości typu samochód koszty egzekucji na pewno wzrosną, bowiem konieczny będzie dozór osób trzecich i związane z tym np. odbiór i przechowanie przedmiotu.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej ma dokonywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System teleinformatyczny do obsługi elektronicznych licytacji ma stworzyć i utrzymywać  Krajowa Rada Komornicza, zaś korzystanie z niego ma być nieodpłatne. Ważne jest, że dostęp do tego systemu obsługującego licytację elektroniczną ma być zapewniony w sądach rejonowych.

Komornik ma wyznaczać termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Licytacja będzie się mogła odbyć na wniosek wierzyciela. Wniosek taki będzie mógł być złożony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Co istotne, w razie złożenia wniosku o elektroniczną licytację ruchomości komornik zobowiązany będzie oddać zajęte ruchomości  w dozór innej osobie niż dłużnik.

Przepisy dotyczące elektronicznej licytacji ruchomości – art. 879 (1) k.p.c. – art. 879 (11) k.p.c. wejdą  w życie z dniem 1 marca 2017 roku. Sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację ma określić Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.