Przed nami duża nowelizacja Kodeksu Pracy. Jej celem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

  1. rodzicielskiej (work-life balance), czyli w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  2. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Polska ma czas do 2 sierpnia 2022 br. na wprowadzenie w życie przepisów zawartych w wymienionych dyrektywach, w wyniku czego na sierpień przewidziana jest nowelizacja zapisów Kodeksu Pracy, regulująca właśnie kwestie zawarte w ww. dyrektywie.

Dzisiejszy artykuł poświęcimy dyrektywie rodzicielskiej, a konkretnie nowemu uprawnieniu pracownika do zwolnienia się z pracy w wyniku siły wyższej.

Work-life balance 

Zgodnie z preambułą dyrektywy wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy, bez uszczerbku dla nabytych lub nabywanych praw pracowniczych, z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sprawach rodzinnych, zgodnie z warunkami określonymi przez państwa członkowskie. Art. 7 dyrektywy 2019/1158/UE mówi właśnie o wprowadzeniu przez państwa członkowskie niezbędnych środków, które mają zapewnić każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest jego natychmiastowa obecność.

Jak ma działać zwolnienie z powodu siły wyższej

Projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zakłada, że pracownikom będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym

Przez siłę wyższą rozumiane będą pilne sprawy rodzinne spowodowane choroba lub wypadkiem, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność danego pracownika.

Pracownik będzie miał możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy wykorzysta zwolnienie godzinowo czy w dniach, jednak o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia będzie musiał poinformować pracodawcę w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Co istotne, pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia zwolnienia od pracy zgodnie z wnioskiem pracownika, złożonym najpóźniej dniu korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyżej udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalane będzie proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy, natomiast niepełna godzina zwolnienia od pracy zaokrąglana będzie w górę do pełnej godziny.

Prawo do wynagrodzenia

Co istotne, w okresie zwolnienia od pracy spowodowanego siłą wyższą pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.