W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wprowadzająca nowe kategorie przestępstw dotyczące nadużyć w zakresie wystawiania i posługiwania się fakturami VAT, w tym w szczególności wystawiania fikcyjnych faktur VAT, ich podrabiania oraz przerabiania w celu użycia jako autentycznych.

Niniejsza nowelizacja wprowadza karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za podrabianie i przerabianie faktur VAT w celu ich użycia jako autentycznych „w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym” lub użycia takiej faktury jako autentycznej (art. 270a k.k.) Podrobienie lub przerobienie faktury VAT, której wartość będzie większa niż kwota 5 000 000,00 zł będzie zagrożone karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.

Analogiczna kara, tj. pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat, będzie groziła temu, „kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur użyje” (art. 271a k.k.) W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z przepisami „znaczną wartością” jest kwota wynosząca co najmniej 200 000,00 zł.

Najsurowsza kara, tj. pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub też kara 25 lat pozbawienia wolności, zgodnie z art. 277a k.k. będzie groziła za podrobienie lub przerobienie faktur VAT, które pojedynczo lub łącznie będą opiewały na kwotę przewyższającą wartość 10 000 000 zł .

Ponadto w razie skazania za którekolwiek ze wskazanych powyżej przestępstw Sąd na mocy art. 277b k.k., będzie mógł orzec karę grzywny w wysokości do 3000 stawek dziennych obok kary pozbawienia wolności i bez względu na jej wysokość. Dodatkowo przedmiotowa nowelizacja wprowadza możliwość zastosowania przez Sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ujawnienia przez sprawcę wszystkich okoliczności przestępstwa i podjęcia współpracy z organami ścigania, w tym wskazania czynów pozostających w związku z popełnionym przestępstwem, a także sprawców tych przestępstw. Jeżeli natomiast oprócz ujawnienia istotnych okoliczności czynu sprawca zwróci również korzyść majątkową osiągniętą z przestępstwa w całości lub w istotnej części, Sąd będzie mógł całkowicie odstąpić od wymierzenia kary (niniejsza sytuacja nie dotyczy podrobienia lub przerobienia faktur VAT , których wartość opiewa na kwotę wyższą niż 10 000,00 zł. W takiej sytuacji możliwe będzie jedynie nadzwyczajne złagodzenie kary). Co istotne, zarówno nadzwyczajne złagodzenie kary jak i odstąpienie od jej wymierzenia będzie wymagało wcześniejszego wniosku prokuratora.

Jak wynika z nowo wprowadzonych przepisów, wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, ale od wartości towarów i usług, których dotyczyć będą podrobione lub przerobione faktury VAT.

Niniejsza ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o Policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej, które to organy uzyskały uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym w szczególności kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów zabronionych.

Reasumując, celem wprowadzonej nowelizacji jest zwalczenie szeroko pojętych wyłudzeń VAT z budżetu państwa, skuteczna walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi działającymi na skalę międzynarodową, które z wyłudzeń VAT uczyniły źródło stałego dochodu oraz poszerzenie narzędzi, którymi dysponują organy ścigania w walce z przestępczością w zakresie wyłudzeń VAT.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.