Po rewolucji w przepisach dotyczących cen transferowych z dnia 1 stycznia 2017 r., z którą podatnicy po raz pierwszy mierzą się w roku 2018, Minister Finansów szykuje kolejne zmiany. Projekt nowelizacji kilku ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych i transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi został opublikowany 16 lipca 2018 r., a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., choć ich część będzie można zastosować już w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 r.

Projekt zakłada m.in. uchylenie art. 9a oraz 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „u.p.d.o.p.”) oraz art. 25 i 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „u.p.d.o.f.”) oraz dodanie w tych aktach prawnych przepisów poświęconym cenom transferowym – art. 11a i n. u.p.d.o.p. oraz art. 23m i n. u.p.d.o.f. Najważniejsze zmiany wprowadzane projektem obejmują:

  • wprowadzenie definicji m.in. ceny transferowej, transakcji kontrolowanej oraz podmiotów powiązanych, za które uznawane będzie szersza kategoria podmiotów (głównym kryterium ma być wywieranie znaczącego wpływu, które zostało opisane w projekcie);
  • podniesienie progów transakcyjnych do 2 mln zł albo 10 mln zł w zależności od rodzaju transakcji (np. usługi – 2 mln zł; sprzedaż lub zakup rzeczowych aktywów obrotowych – 10 mln zł);
  • rezygnację z podziału na transakcje i inne zdarzenia, które powinny być opisywane w dokumentacji cen transferowych, i przyjęcie, że opisowi podlegać będą transakcje o charakterze jednorodnym, bez względu na ilość dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi realizowana jest transakcja kontrolowana;
  • modyfikację zakresu informacji uwzględnianych w dokumentacji cen transferowych, w tym przyjęcie obligatoryjności analizy porównawczej albo analizy zgodności transakcji;
  • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań w zakresie dowodzenia rynkowości cen dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, które zostały wskazane w załącznikach do projektu;
  • dopuszczenie do ustalania cen transferowych innych metod (poza metodami: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto i podziału zysku), w tym techniki wyceny (np. przez rzeczoznawcę majątkowego);
  • wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych („Local File”) do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz terminu na sporządzenie grupowej dokumentacji („Master File”) do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;
  • możliwość spełnienia obowiązku dokumentacyjnego w zakresie Master File poprzez posiadanie dokumentacji opracowanej przez inny podmiot z grupy, nawet jeśli została sporządzona w języku angielskim (może pojawić się jedynie zobowiązanie do złożenia przetłumaczonej dokumentacji w terminie 30 dni od doręczenia żądania od organu podatkowego);
  • uproszczenie obowiązku raportowania cen transferowych przez podatników w postaci sprawozdań w formie elektronicznej.

Zmiany mają na celu m.in. uproszczenie regulacji w zakresie cen transferowych, ograniczenie obciążeń związanych z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych (zwłaszcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw), a także uszczelnienie systemu podatkowego w tym obszarze.

Jak wskazano powyżej, zakładane przez Ministra Finansów zmiany mają wpłynąć na powstanie oraz zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w tym na treść takiej dokumentacji. Po nowelizacji przepisów dokumentacja lokalna skupiona ma być na opisie podmiotu powiązanego, opisie transakcji, analizie cen transferowych oraz informacjach finansowych (w takim zakresie ma być możliwe jej sporządzenie dla transakcji realizowanych w 2018 r., co wynika z przepisów przejściowych projektu). Obecnie opracowywana dokumentacja zawiera więcej elementów, które po zmianach z 1 stycznia 2017 r. wymagane są przez przepisy ustawowe oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.