W dniu 13 maja 2016 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została uchwalona w wersji uwzględniającej rekomendacje Komisji Finansów Publicznych. Zgodnie z nowelizacją na przedsiębiorców nałożony został obowiązek stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to odpowiedni format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w którym podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym. Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej. Zgodnie z przepisami formatów (struktur) jest siedem. Dotyczą one ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm obowiązek generowania danych w formie JPK dla ewidencji VAT oraz jej comiesięcznego raportowania do organów podatkowych obejmie w pierwszej kolejności największych przedsiębiorców za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 roku. Oznacza to, że duzi przedsiębiorcy zobowiązani będą do złożenia JPK dla ewidencji VAT już 25 sierpnia 2016 r.

Mali i średni przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT oraz jej co miesięcznego raportowania za miesiące od stycznia 2017 roku. Natomiast od stycznia 2018 roku obowiązek ten dotyczyć będzie również mikroprzedsiębiorców.

Na marginesie warto przypomnieć definicję mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy i dużego przedsiębiorcy.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Z kolei za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dużym przedsiębiorca jest natomiast podmiot, który nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, a więc taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Reasumując, obowiązek wysyłania do urzędu skarbowego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w postaci JPK dotyczyć będzie wszystkich podatników (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Zobowiązani podatnicy – bez wezwania – będą mieli obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego rejestrów VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Taki termin będzie niezależny od tego, czy dany podatnik składa deklaracje VAT miesięczne czy kwartalne.

W ramach wdrożenia JPK Kancelaria oferuje przeglądy podatkowe pod kątem prawidłowości danych raportowanych do organów podatkowych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.