PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZADŁUŻONYCH

Czy wierzyciel może przetwarzać dane osobowe bez mojej zgody w celu dochodzenia należności?

RODO przewiduje szereg sytuacji, w których możliwe jest przetwarzanie danych osobowych bez uzyskania zgody od osoby, której te dane dotyczą. Jedną z nich jest sytuacja, w której występują  tzw. uzasadnione interesy wierzyciela. Takim uzasadnionym interesem jest m.in. dochodzenie roszczeń o zapłatę w procesie windykacji.

Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO). (…) Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu


Czy Kancelaria może przetwarzać moje dane osobowe, aby dochodzić należności w imieniu jej Partnera?

Każdy wierzyciel może przetwarzać dane osobowe swoich dłużników w procesie windykacji samodzielnie, ale może też zlecić te czynności wyspecjalizowanym podmiotom, takim jak Kancelaria. Wierzyciel zawiera w tym celu umowę, w której powierza przetwarzanie danych osobowych swoich dłużników innemu podmiotowi, w celu dochodzenia należności.

Wierzyciele mogą dochodzić roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm. (…) Dlatego nieskuteczne będą też próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona jest podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania jego danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu


W jaki sposób Kancelaria chroni moje dane osobowe?

W Kancelarii nie tylko został wyznaczony inspektor ochrony danych, ale utworzono również specjalny zespół, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa i wewnętrznych regulacji przy przetwarzaniu danych. Członkowie zespołu inspektora ochrony danych prowadzą kontrole nad przestrzeganiem polityk ochrony danych osobowych i innych istotnych informacji w Kancelarii. Powołano także administratora systemu informatycznego, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem systemów IT, w których są przetwarzane dane osobowe.

Kancelaria stosuje liczne zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają pełną poufność Państwa danych. Dodatkowo każdy pracownik Kancelarii jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, także po zakończeniu współpracy.

Kancelaria udostępnia dane osobowe podwykonawcom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W tym celu Kancelaria zawiera z podwykonawcami umowy gwarantujące możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Kancelaria dokonuje audytów swoich podwykonawców pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa danych.


Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych przez Partnera i Kancelarię?

Kancelaria, zgodnie z ustaleniami z Partnerami, służy pomocą w odpowiadaniu na Państwa pytania i zgłaszane żądania w zakresie ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu Państwa żądania należy do Partnera.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które mogą Państwo zgłosić bezpośrednio do Partnera bądź za pośrednictwem Kancelarii:

 • Prawo dostępu do danych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy wskazany podmiot przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Wskazanie zakresu przetwarzanych danych nastąpi po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.

 • Prawo do sprostowania danych

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, prosimy poinformować o tym nas bądź Partnera Kancelarii.

 • Prawo do sprzeciwu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jednak zgodnie z przepisami RODO Partner Kancelarii ma prawo nie uwzględnić sprzeciwu, m. in. wtedy, gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym złożenie sprzeciwu nie jest wiążące, a wyjątkiem od tej zasady jest przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, Partner oraz Kancelaria nie muszą jednak usuwać danych osobowych, a jedynie przestać z nich korzystać.

 • Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo żądać od Partnera, aby usunął niektóre bądź wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe (także ze zbiorów Kancelarii). Partner uwzględni to żądanie jedynie w niektórych przypadkach, co szerzej zostało opisane w artykule 17 RODO. Przykładowo Partner może odmówić usunięcia danych, jeśli przetwarza je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.

Prawo do bycia zapomnianym także nie ma  zastosowania w przypadku dłużnika. Administrator, realizując wynikające z art. 17 RODO obowiązki, musi wziąć pod uwagę pewne ograniczenia wynikające z tej regulacji. W niektórych sytuacjach administrator wręcz nie może usunąć danych, np. gdy ich przetwarzanie wynika z realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych. (…) Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie spłaty zadłużenia (…).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

RODO przewiduje możliwość żądania czasowego wstrzymania przetwarzania danych w następujących przypadkach:

  1. kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione);
  2. w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  3. kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
  4. w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych (ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten ma podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych

Prawo do dotyczy przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami.


Czy Kancelaria udostępni mi wszystkie dokumenty, których zażądam?

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby chronić nie tylko Państwa dane osobowe, ale także poufne informacje Partnerów oraz własnych pracowników. W związku z tym Kancelaria nie udostępnia umów powierzenia przetwarzania, umów o pracę, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników czy polityk ochrony danych osobowych. Dokumenty te zawierają wiele istotnych informacji, których ujawnienie osobom postronnym stanowiłoby nie tylko naruszenie zasad etyki, ale także przepisów prawa, zasad prywatności i bezpieczeństwa.


Ostrzeżenie przed oszustami

Zwracamy uwagę, że Kancelaria nie umożliwia dokonania zapłaty przez żaden system elektronicznych płatności. Jeśli są Państwo adresatem SMS-a lub e-maila z żądaniem zapłaty za pośrednictwem płatności on-line, prosimy o jego zignorowanie i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.


Kontakt z nami

Kontakt z Kancelarią w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

  • poprzez adres e-mail iod@kancelarialebek.pl,
  • listownie na adres siedziby Kancelarii przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close